Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKI RUCH ANTYWOJENNY

STATUT STOWARZYSZENIA „POLSKI RUCH ANTYWOJENNY” Z SIEDZIBĄ W SOBIANOWICACH

Stowarzyszenie „POLSKI RUCH ANTYWOJENNY” jest pozarządową organizacją społeczną działającą na rzecz edukacji i kultury. Jako samodzielny ruch wspiera działania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Stowarzyszenie tworzy grupa osób powiązana ideą unowocześniania pracy dydaktycznej i wychowawczej, co ma zapewnić dzieciom i młodzieży lepszy, wszechstronniejszy rozwój osobowości, przygotować ich do godnego życia i radzenia sobie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Celem naszych działań jest nie tylko wyposażenie młodzieży w konkretną, potrzebną do życia wiedzę ale i wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi, umiejętności nawiązywania przyjaźni, współpracy i współdziałania. Chcemy aby nasze wysiłki poszerzały idee tolerancji oraz życia w świecie bez wojen.   Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy o stowarzyszeniach.     

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
§1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „POLSKI RUCH ANTYWOJENNY”, w dalszej części Regulaminu zwane Stowarzyszeniem. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Sobianowice. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju. 

§ 2 Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji, turystyki i rozpowszechniania kultury,

 § 3 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu. 

§ 4 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek może być zatrudniony jako pracownik. 

§ 5 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro. 
§ 6 Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.               

Rozdział II   CELE I FORMY DZIAŁANIA: 
§ 7 
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. inspirowanie i rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz ogółu społeczności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku i kultury publicznej,
 2. inspirowanie różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających działania placówek oświatowo-wychowawczych materialnie, programowo i organizacyjnie, 
3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet i działalności wspomagającej technicznie i informatycznie, 
4.ułatwianie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
5. wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej, dążenie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 
6. rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, 
7. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, historii i tradycji regionu, 
9. działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, 
10. wspieranie działalności wspomagającej wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, 
11. promowanie aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu, 
12. podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, 
13. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych, wypadkach komunikacyjnych i ofiarom przemocy, 
14. udzielanie grantów i zachęcanie do twórczego myślenia i aktywnego włączania się w działania społeczne, 
15. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, 
16. działania na rzecz grup szczególnego ryzyka,
 17. prowadzenie funduszu stypendialnego oraz innej pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży. 
18. okazjonalne pozyskiwanie żywności i odzieży oraz innych darów rzeczowych na rzecz potrzebujących. 
19. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
20. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 
21. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

§ 8 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

§ 9 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 
a) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi (PKD 94.99.Z) 
b) działalność kulturalna w szczególności w zakresie organizowania warsztatów i wystaw prac artystycznych oraz konkursów (PKD 94.99.Z) 
c) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej przez działalność oświatową i wychowawczą (PKD 94.99.Z) 
d) działalność związana z organizacją wystaw, kongresów, konferencji, spotkań itp. (PKD 82.30.Z) 
e) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) 
f) działalność związana ze sportem, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów oraz konkursów sportowych (PKD 93.19.Z) 
g) upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie kolonii, zimowisk i obozów (PKD 55.20.Z) 
h) pomoc społeczna, w szczególności pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, jak też dla szczególnie zdolnych uczniów (PKD 88.99.Z)   

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki   

§10 Członkowie Stowarzyszenia składają się z członków zwyczajnych.   
§11 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski deklarujący działalność na rzecz celów i zadań Stowarzyszenia. 

§12 Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
l. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 
b) wspomagać inicjatywy i oceniać działalność Stowarzyszenia, 
c) czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia według zasad ustalonych przez Zarząd.   

§ 13 
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do : 
a) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnego opłacania składek członkowskich, 
d) realizowania dobrowolnie przyjętych zobowiązań złożonych Stowarzyszeniu. 

§ 14 1. Członkostwo ustaje na skutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, 
b) skreślenia uchwałą Zarządu z ewidencji członków, za nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w 
§ 11, lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych, 
c) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze Statutem. 
2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwale. 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia   
§ 15 Władzami Stowarzyszenia są: 
1.Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjna 

§ 16 
1. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość razy.
§ 17
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem decydującym udział biorą członkowie zwyczajni.  
 § 18 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia, 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia 
3. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 
4. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie i rozwiązania Stowarzyszenia, 
7. podejmowanie innych decyzji wymagających uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.  
 § 19 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia Zarząd co najmniej 10 dni przed terminem jego zwołania. 
§ 20 
l. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie: 
a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
b) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 15 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku. 
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad tematem, dla którego zostało zwołane.   
§ 21 
l. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, którzy stanowią Zarząd. 
2. W razie rezygnacji Prezesa Zarządu z pełnienia funkcji, wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Zarząd.  
 § 22 
l. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu, 
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, 
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
f) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu, 
g) realizowanie innych ustaleń wynikających z niniejszego Statutu oraz ustaleń Walnego Zgromadzenia Członków. 
2. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.   

§23 
l. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Prezesa Zarządu lub jeden Podpis Wiceprezesa 
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 
3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i odwoływać zespoły lub kluby do rozwiązywania niektórych problemów oraz powoływać i odwoływać przewodniczących tych zespołów.   
§ 24     
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat 
4 .Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku..  
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)      kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)      zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5)      składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.   
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. Głos decydujący ma przewodniczący komisji.   
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.   

  Rozdział V   MAJĄTEK I FUNDUSZE 
  § 25
 l. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
a) ze składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów,
 c) dotacji i ofiarności publicznej, d) wpływów ze zbiórek publicznych, 
e) i innych wpłat.   
2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest jeden podpis Prezesa Zarządu lub jeden Podpis Wiceprezesa 
5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających zwykły zarząd wymagane są dwa podpisy Prezesa i Wiceprezesa łącznie. 
6. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.   

§ 26 
Zabrania się: 
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", b)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c)wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.     
Rozdział VI 
Zmiana statutu  i rozwiązanie Stowarzyszenia.  
 § 27 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom , nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.     
Statut uchwalono w dniu 19 czerwca 2024.ć
Szukaj